Mg. iur. Aldis Laviņš

Satversmes tiesa tiesnesis kopš 2014. gada. Kopš 1999. gada strādā tiesu varas institūcijās. Bijis Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis, 2003. gadā apstiprināts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amatā, bet no 2004. gada līdz 2008. gadam bijis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis un priekšsēdētājs. 2008. gadā kļuvis par senatoru Augstākās tiesas Senātā, vispirms strādājot Administratīvo lietu departamentā, bet vēlāk – Civillietu departamentā. Līdztekus tiesneša darbam bijis pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kā arī Latvijas Tiesnešu mācību centrā.Autors vairākām publikācijām par tiesību principu izpratni, civilprocesu, tiesu kompetenci, tiesas darba efektivitāti un citiem jautājumiem.

Referāts: Ceļā uz modernāku Augstāko tiesu.

Efektīvai tiesu sistēmai, kas nodrošina tiesisko strīdu paredzamu un savlaicīgu atrisināšanu, ir nozīmīga loma investīciju vides uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā. Mūsdienās, kad globalizācijas procesi un tehnoloģiju straujā attīstība ietekmē darba tirgu, rada modernus biznesa modeļus un jaunas pakalpojumu formas, svarīgi, lai tiesu sistēmas un it īpaši tās flagmaņa – Augstākās tiesas – darba organizācijas un lietu izskatīšanas principi atbilstu sabiedrībā notiekošo pārmaiņu prasībām. Tas ir priekšnoteikums, lai arvien jaunos apstākļus tiesas efektīvi spētu nodrošināt personu tiesību aizsardzību. Sagatavotajās tēzēs ir ietverti priekšlikumi, kuri: pirmkārt, sekmēs strīdu galīgā noregulējuma panākšanu civillietās īsākos termiņos un līdz ar to tiesas un lietas dalībnieku resursu ietaupījumu; otrkārt, veicinās Augstākās tiesas efektīvu iesaisti tiesisko strīdu risināšanā; treškārt, attīstīs jaunas tiesu dialoga formas, kuras nodrošinās Augstākās tiesas atbalstu tiesām sarežģītu tiesību piemērošanas jautājumu risināšanā.