Dr. Dagnija Blumberga

Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dagnija Blumberga vada Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu. Viņai ir divu pakāpju inženierzinātņu doktora diplomi.  Galvenie izpētes virzieni ir divi: enerģētika (enerģētikas politika, atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte) un bioekonomika. Pēdējie 20 zinātniskā un pedagoģiskā darba gadi veltīti vides inženierzinātņu problēmu integrēšanai inženierzinātnēs. Habilitētas inženierzinātņu doktores D.Blumbergas vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē izveidotas trīs līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) studiju programmas vides inženierijā. Viņa ir 256 zinātnisko publikāciju un 15 monogrāfiju autore. Vairāk nekā 100 viņas publikācijas ir atrodamas SCOPUS un Web of Science datu bāzē (h indekss =14).  D.Blumberga piedalās dažādos vietējos un starptautiskos vides inženierijas un enerģētikas projektos, piemēram ES 5.,6. un 7. Ietvarprogrammās un “Apvārsnis 2020”.

Prezentācijas tēma

Drošie soļi nākamās paaudzes zinātnē: vides inženierijas un bioekonomikas saikne

Bioekonomika jeb biotehonomika ir aprites ekonomikas sastāvdaļa un salīdzinoši jauns inženierzinātņu virziens. Tā ietver visus vides inženierijas aspektus: resursu efektīvu izmantošanu, ūdens un gaisa baseina piesārņojuma samazināšanu, biotehnoloģisko risinājumu attīstību un augstas ievienotas vērtības produkta ekodizaina koncepciju.

Nākamās paaudzes zinātne izklāstīta ar biomasas kaskādes biotehnoloģiska risinājuma lietišķās izpētes piemēra palīdzību, kas ilustrē ciešo biotehonomikas un vides inženierzinātņu saiti. Analīzē izmantotas trīs veidu metodikas: multikritēriju analīzes (atlasot prioritāros produktus), aprites cikla analīzes (izvērtējot ietekmi uz klimata pārmaiņām)  un sistēmdinamikas modelis (modelējot ekonomiski pamatotu biomasas izmantošanas nākotnes attīstības virzienus un analizējot politikas instrumentus tautsaimniecības nozaru atbalstam).

This post is also available in: EN