Dr. Irina Pilvere

Ieguvusi Ekonomikas doktora grādu 2001. gadā un šobrīd strādā Latvijas Lauksaimniecības universitātē par rektori un profesori. I. Pilverei ir 216 zinātniskas publikācijas, t.sk.29 grāmatas vai to daļas, 4 zinātniskās monogrāfijas, 128 zinātniskie raksti starptautiski recenzētos izdevumos, kā arī 55 citas publikācijas. 26 zinātniskās publikācijas ir indeksētas SCOPUS, 62 – Web of Science datu bāzēs.

I. Pilverei ir pieredze 17 starptautiskos zinātniskos projektos un 52 nacionālas nozīmes projektos. Zinātniskās darbības prioritārie virzieni ir – Lauksaimniecības un lauku attīstība, Zemes efektīva izmantošana, ES Kopējā lauksaimniecības politika un tās atbalsta instrumenti, agrārā ekonomika, pārtikas pārstrādes ekonomika un konkurētspēja, Finanses, investīcijas un publiskās pārvaldes izaicinājumi un attīstības tendences u.t.t.

I. Pilvere ir Latvijas Zinātņu akadēmijas koresp
ondētājlocekle, Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle un viceprezidente, Latvijas Zemkopības ministrijas zinātnes konsultatīvās padomes locekle, vada Latvijas Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību.

I. Pilvere ir vairāku starptautisku organizāciju locekle – Eiropas Savienības Rural Networks’ Assembly Latvijas zinātnisko institūciju pārstāve, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) locekle, Eiropas Savienības patstāvīgās lauksaimniecības pētījumu komisijas (SCAR) locekle, dažādu zinātnisko konferenču orgkomiteju locekle.

Šobrīd vada 3 doktora darbus, 9 viņas vadītie doktora darbi un 13 maģistra darbi ir sekmīgi aizstāvēti.