Prof., Dr. hist. Guntis Zemītis

Dzimis 1955. gadā. Vēsturnieks, arheologs, Dr. hist. (1995), LU Latvijas vēstures institūta direktors (kopš 2006.gada) un vadošais pētnieks, Biznesa augstskolas Turība profesors, LZA īstenais loceklis. Strādājis arī Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Arheologa darba gaitas uzsācis Jāņa Graudoņa vadītajos izrakumos Turaidas pilī. Vadījis arheoloģiskos izrakumus Daugmales senvietu kompleksā – pilskalnā, senpilsētā un kapulaukos, Jaunsvirlaukas Gaideļu–Viduču kapulaukā, Sateseles pilskalnā (Siguldas „Līvu kalns”), Jelgavas pilī u.c. Galvenās zinātniskā darba tēmas – simbolikas problēmas aizvēsturē, zemgaļi 5. – 13. gs., lībieši 10.–13. gs., tiesību vēstures jautājumi. Vadījis vairākus zinātniskos projektus, tai skaitā Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” un „Letonika” projektus. Viens no rakstu krājuma „Latvieši un Latvija” veidotājiem, 2. un 3. sējuma redaktors.

Latvijas vēsturnieku II Kongress iecerēts kā domu apmaiņa par tēmām, kuras aktuālas visiem vēsturniekiem – zinātniskās, vēsturisko liecību glabājošās un zinātni popularizējošās institūcijās strādājošiem. Pirms septiņiem gadiem Latvijas vēsturnieku I kongresa noslēgumā tika pieņemts Noslēguma dokuments, ar kurā ietverto atziņu un aicinājumu izpildes izvērtējumu sāksies II kongress. Paredzēta diskusija par vēstures zinātnes komunikāciju – vēsturnieku radītā zinātnes produkta virzību no zinātnieka pie zinātnieka un no zinātnieka pie sabiedrības, tai skaitā kā vēsturnieku atziņas nonāk līdz skolniekam, un ar kādām vēstures zināšanām skolnieks nonāk augstskolā. Diskusijā „Pagātni izzinošās zinātnes” vēsturnieki, arheologi, etnologi un citi speciālisti apmainīsies domām par vēstures mijiedarbību ar antropoloģiju, socioloģiju, literatūrzinātni u.c., un kā šo jomu sasniegumi pēdējo piecu gadu laikā ir veicinājuši pagātnes izpratni. Diskusiju panelī „Vēsture un ideoloģija” tiks aplūkoti jautājumi par zinātnes un varas attiecībām, diskutēsim par laikmeta ideoloģisko strāvojumu ietekmi vēsturnieku darbos. Kongresā tiks runāts arī par vēsturnieku darba metodēm un metodoloģiju. Kongresa noslēgumā paredzēts pieņemt Noslēguma dokumentu, bet diskusijās paustās atziņas vēlāk apkopot atsevišķā izdevumā.

  • vesturniekukongress@gmail.com