Dr. Janīna Kursīte

IZGLĪTĪBA
1993. Filoloģijas zinātņu habilitētā doktore (Dr. habil.philol.), Latvija
1997. LZA akadēmiķe
1970.-1973. Studijas Tartu Universitāte, filoloģija
1974. – 1976. Studijas Latvijas Valsts Universitāte, filoloģija

DARBS
1996. – folkloras profesore, Latvijas Universitāte
2016. – vadošā pētniece, Latvijas Universitāte
Zinātniskā darbība. 15 monogrāfiju folkloristikā un literatūrzinātnē, kā arī vairāk par 300 zinātnisku rakstu autore. Pēdējos piecos gados publicētie nozīmīgākie darbi:
• Zīmju valoda: latviešu žesti. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2016
• Svētupe krustām šķērsām. Rīga: Nordik, 2016 (kopā ar R.Noriņu)
• Latvieša māja. Rīga: Rundas, 2014
• Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu. Monogrāfisks rakstu krājums. Sastādītāja un zinātniskā redaktore J.Kursīte. Rīga: Zinātne, 2017
• Sakralitātes jeb svētuma uztvere mūsdienās// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2016, Nr.1, 97. – 110.lpp.
• Tikuma jēdziens latviešu folkloras tradīcijā// Letonica, 2016, Nr.33, 29. – 46.lpp.
• Puteshestvije kamennyh bab vo vremeni i prostranstve// Dialog s kamnem. Ot prirody k kuljture. Moskva, Institut Mirovoj Kuljtury MGU, 2016, s. 252 – 267
• Akmenu sakralumo pedsakai// Sakralieji baltu kultūros aspektai. Vilnius, Lietuvos Kultūros Tyrimu institutas, 2012, 381. – 402.lpp.
Zinātnisko projektu vadība vai līdzdalība tajos.
• Valsts pētījumu programma„Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projektā Nr.6 „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā 6.4” (2013. – 2016.g. atbildīgā izpildītāja)
• Latvijas universitātes projekts “Latviskā identitāte globālajā kultūrtelpā – tradicionālās un mūsdienu kultūras aspekts” (2016. – 2017.g. vadītāja)
• LZP projekts “Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā” (2013.-2016. vadošā pētniece)
Pedagoģiskā darbība. Lekciju kursi par mitoloģiju un folkloru LU Humanitāro zinātņu fakultātē doktora, maģistra, bakalaura studiju programmās. Pēdējos 5 gados – 15 promocijas darbu vadītāja. LU doktorantūras padomes folkloristikā, mākslā un literatūrzinātnē vadītāja.

CITA INFORMĀCIJA
Zinātnisko izdevumu redkolēģiju locekle: Mäetagused (Estonia), Letonica (Latvija), Studia Mythologica Slavica (Slovenia).
Lauka pētījumi (ekspedīcijas). Kopš 1999.g. katru gadu vienas vai vairāku lauka pētījumu Latvijā vai ārpus Latvijas (Zviedrija, Polija, Lietuva, Vācija, Baltkrievija, Ukraina, Krievija) vadītāja. Lauka pētījumi saistīti ar latviešu vai plašāk – baltu tradicionālās kultūras, arī latviešu diasporas vai senā dzintara ceļa posmu izpēti. Attiecībā uz pēdējiem 5 gadiem – sadarbība ar Klaipēdas U pētniekiem, veicot lauka pētījumus Lietuvā, ar Ukrainas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas institūta pētniekiem, apzinot baltu senkultūras reliktus Ukrainā, ar Tartu Universitātes, Krievijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta Baltu-slāvu pētījumu centra zinātniekiem, kā arī ar Vitebskas U pētniekiem latviešu diasporas vēstures apzināšanā.