Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns

Latvijas Universitātes profesors, LZA akadēmiķis, Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators (2008–2014), kopš 1992. gada arī zvērināts advokāts Latvijas advokātu kolēģijā. Apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē, III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, LU ģerboņa zelta zīmi. 2015. gadā Saeima piešķīrusi Goda tiesneša nosaukumu, LZA Lielās medaļas 2018. gada laureāts. Galvenie pētījumu virzieni: līgumu un deliktu tiesības, civilprocess. Ap 300 zinātnisku publikāciju autors vai līdzautors.

Referāts: Tiesiskuma problēmas komercdarbībā un tiesību zinātnes uzdevumi.

Latvijas simtgades jubilejā atzīstams, ka ir izveidots mūsdienīgas Eiropas Savienības līmenim atbilstošs komercdarbības tiesiskais regulējums, taču diemžēl jārunā arī par sāpīgām problēmām likumu piemērošanā un ievērošanā. Lielās naudas summas, kas apgrozās komercdarbībā bieži rada vilinājumus iedzīvoties, veicot pretlikumīgus darījumus, mēģinot sagrābt nekustamos īpašumus un komercsabiedrību kapitālu, ļaunprātīgi izmantojot maksātnespējas procedūras un citādos veidos. Ir ierosināti vairāki kriminālprocesi, taču to virzība ir lēna. Tāpat ilgstoša ir civillietu izskatīšana tiesu instancēs. Tieslietu sistēmā notiek organizatoriskas pārmaiņas, taču nepieciešams mainīt visu tiesnešu attieksmi un palielināt modrību cīņā pret nelikumībām. Nepilnīgi tiek izmantots zinātnieku potenciāls, arī finansējums neveicina tiesību zinātnes pievēršanos komercdarbības regulējuma pilnveidošanai.