Dr. iur. Sandra Kaija

Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītāja, profesore, Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes eksperte. No 1993. gada līdz 2009. gadam – Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu dienestā, majore; lektore, pēc tam asociētā profesore Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedrā. No 2008. gada līdz 2015. gadam žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” galvenā redaktore. Kopš 2007. gada Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei locekle. Kā pieaicinātā persona sniegusi atzinumus Satversmes tiesai. Vairāk nekā 70 publikāciju, t.sk. 7 monogrāfiju un mācību grāmatu autore un līdzautore. Saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par panākumiem.

Referāts: Nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātes kriminālprocesā

Referāts veltīts nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātēm kriminālprocesā.
Temata aktualitāte saistīta ar 2016.gada 9.martā pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā. Saskaņā ar Direktīvas 2016/343 14. panta 1. punktu tās ieviešanas termiņš – 2018. gada 1. aprīlis. Referāta mērķis ir raksturot nevainīguma prezumpcijas aktuālos jautājumus, norādot uz atsevišķiem problēmjautājumiem un sniedzot priekšlikumus to iespējamam risinājumam.

  • sandra.kaija@rsu.lv