Dr. Tālis Juhna

Akadēmiķis Tālis Juhna, profesors (2005), inženierzinātņu doktors (2002) strādā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) kopš 1996. gada. No 2012. līdz šim brīdim Tālis Juhna ir RTU zinātņu prorektors, vairāku zinātnes kompetences centru zinātņu padomju un biznesa inkubatoru (piem., Zaļo tehnoloģiju inkubatora) valžu loceklis.

Tālis Juhna veic aktīvu zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību Latvijā un ārzemēs, kopš 2003. gada ir Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) komisijas loceklis. Kopš 2005. gada ir Promocijas padomes P-12 “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas” apakšnozares padomes loceklis.

Tāļa Juhnas pētījumu jomas ir ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no notekūdeņiem un atjaunojamiem dabas resursiem.
Tālis Juhna uzrakstījis vairāk kā 100 zinātniskus darbus, kas publicēti latviešu, krievu un angļu valodās (ieskaitot 4 zinātniskās monogrāfijas un 6 patentus), ir autors vairākām mācību grāmatām, darbojas zinātnisko žurnālu redkolēģijās, kā arī ir autors vairāk kā 60 (citēti >540 reizes, Hirša indekss 12) zinātniskajiem rakstiem, kas publicēti žurnālos un starptautisko konferenču rakstu krājumos.

Tālis Juhna ir starptautiski atzīts augsti kvalificēts zinātnieks. Viņš ir vairāku starptautisku zinātnisko konferenču organizācijas komiteju loceklis un zinātnisko žurnālu (piem. Journal of Water Security) redaktors. Tālis Juhna ir strādājis par ekspertu daudzu projektu izvērtēšanā (piem., ES ietvarprogrammu projektos) un par konsultantu ūdens inženierprojektu izstrādē.

Tālis Juhna ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Zviedrijā. Pēc atgriešanās Latvijā, viņš turpināja pētniecisko un pedagoģisko darbu. 2002. gadā viņš izveidoja RTU ūdens pētniecības laboratoriju, kura ir kļuvusi par vienu no vadošajām šī virziena laboratorijām Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. To pierāda gan lielais starptautisko projektu, gan citēto publikāciju, kas saistītas ar dzerama ūdens drošuma problemātiku, skaits.

RTU zinātņu prorektora amatā Tālis Juhna ir būtiski pilnveidojis zinātnes pārvaldības sistēmu universitātē, kā rezultātā RTU ir pieaudzis gan publikāciju skaits indeksētajos zinātniskajos žurnālos, gan piesaistīto pētniecisko projektu skaits. Viņš ir pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus (piem., RTU Dizaina fabriku) jaunu tehnoloģiju attīstībai.

  • talis.juhna@rtu.lv
  • +371 67089415
  • Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658