Mg. iur. Zanda Dāvida

Tiesību zinātni studējusi Latvijas Universitātē un Orhusas Universitātē, Dānijā. Juriste ar plašu pieredzi patērētāju tiesību aizsardzībā, kas iegūta strādājot ar patērētāju tiesību jautājumiem un to aktuālo problemātiku gan Latvijas, gan Eiropas Savienības iestādēs, piemēram, Eiropas Komisijas darba grupās, Citizens’ Energy Forum. Šobrīd strādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, bet savu akadēmisko karjeru pamatā īsteno Biznesa augstskolas “Turība” lektores amatā, pasniedzot Patērētāju tiesību aizsardzības kursu, vadot diplomdarbus, sniedzot recenzijas, kā arī veic citu zinātnisko un pedagoģisko darbību. Vairāku zinātnisko publikāciju par patērētāju tiesību aizsardzību autore, piedalās vietējos un starptautiskos pasākumos, uzstājas starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem par patērētāju tiesību aizsardzības problēmjautājumiem.

Referāts: Patērētāju tiesību aizsardzības problemātikas risinājumi dalītā nekustamā īpašuma jomā.

Latvijā vēsturisko notikumu rezultātā ir radies dalītā nekustamā īpašuma tiesību institūts. Tās ir tiesiskās attiecības, kurās zemes īpašnieks gūst ienākumus no piespiedu nomas, kurā otra puse vairumā gadījumu ir patērētāji. Laika gaitā dalītais īpašums ir radījis būtiskas juridiskas un praktiskas problēmas, kuras šobrīd ir rezultējušās ar likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” pieņemšanu Saeimā 1.lasījumā. Tomēr paredzams, ka pat, ja likumprojekts tiks pieņemts, tas nespēs atrisināt samilzušo problemātiku, īpaši attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību. Savukārt pašreizējais dalītā nekustamā īpašuma normatīvais regulējums Latvijā neatbilsts ES nostādnēm par mūsdienīgu patērētāju politiku un rada augstu risku efektīvai patērētāju aizsardzībai (ir konstatēta “īpaši cietsirdīga” un plašu patērētāju skaitu skaroša negodīga komercprakse no zemes nomas pakalpojumu sniedzēju puses). Tēzēs tiks identificētās aktuālākās patērētāju tiesību aizsardzības problēmas dalītā īpašuma jomā un apspriešanai piedāvāti iespējamie to risinājumi.

  • zanda.davida@hotmail.com